Breaking News

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล OP/IP Individual Records

สามารถรับข้อมูลข่าวสาร ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล OP/IP Individual Records ได้ตามLinkด้านล่างนี้

http://op.nhso.go.th/op/main/MainWebAction.do