Breaking News

ผู้เขียน: prakan101

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนานำร่อง 3 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด SMART 101

มิถุนายน 14, 2022

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเ […]

Read More

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอหนองฮี พื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้นแบบ SMART 101

มิถุนายน 7, 2022

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอหนองฮี พื้นที่ปลอดภัย ห่างไ […]

Read More

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด SMART 101

มิถุนายน 7, 2022

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ปล […]

Read More

ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 7

พฤษภาคม 26, 2022

ประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง […]

Read More

Best practice CSOP Claim เบิกจ่ายตรง OPD โปรแกรมจัดเก็บรายได้

พฤษภาคม 26, 2022

Best practice CSOP Claim เบิกจ่ายตรง OPD โปรแกรมจัดเก็บ […]

Read More

วิดีโอนำเสนอการยืนยันการเข้ารับบริการ ด้วยการขอAuthen Code ด้วยตู้คีย์ออส

กุมภาพันธ์ 21, 2022

วิดีโอนำเสนอการยืนยันการเข้ารับบริการ ด้วยการขอAuthen C […]

Read More

กลุ่มงานประกันสุขภาพแนะนำการใช้โปรแกรมNSHO Authen Code และแนะนำคู่มือการฟอกไต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

กุมภาพันธ์ 21, 2022

กลุ่มงานประกันสุขภาพแนะนำการใช้โปรแกรมNSHO Authen Code […]

Read More

แนะนำการส่งเบิก กรณี Community Isolation รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง และ รพ.สต.บ้านแมด

กุมภาพันธ์ 21, 2022

แนะนำการส่งเบิก กรณี Community Isolation รพ.สต.บ้านหนอง […]

Read More