Breaking News

ผลงาน นพ.ธงชัย เสรีรัตน์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนานำร่อง 3 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด SMART 101

มิถุนายน 14, 2022

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเ […]

Read More

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอหนองฮี พื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้นแบบ SMART 101

มิถุนายน 7, 2022

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาอำเภอหนองฮี พื้นที่ปลอดภัย ห่างไ […]

Read More

Best practice CSOP Claim เบิกจ่ายตรง OPD โปรแกรมจัดเก็บรายได้

พฤษภาคม 26, 2022

Best practice CSOP Claim เบิกจ่ายตรง OPD โปรแกรมจัดเก็บ […]

Read More