Breaking News

โปรแกรม E-Claim รพสต.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมE-Claim ข้อมูลสุขภาพในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564

มีนาคม 6, 2021

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม E-Claim ข้อมูลสุข […]

Read More

การบันทึกข้อมูลในระบบ โปรแกรมE-Claim

กุมภาพันธ์ 10, 2021

การให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูลในระบบ โปรแกรมE-Claim ผู้ป่ […]

Read More