Breaking News

ปรึกษาหารือเรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์LAB

มีนาคม 17, 2021

ปรึกษาหารือเรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์LABณ กลุ่มงานประกันส […]

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมE-Claim ข้อมูลสุขภาพในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564

มีนาคม 6, 2021

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม E-Claim ข้อมูลสุข […]

Read More

ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 7 ระบบธรรมาภิบาล (ด้านการเงินการคลัง)

มีนาคม 6, 2021

ร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานฯ เขตสุขภาพที่ 7 ระบบธรรมาภ […]

Read More

ประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เรื่อง การยุติการตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกสิทธิ

กุมภาพันธ์ 26, 2021

ประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล […]

Read More

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กุมภาพันธ์ 19, 2021

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 5 สวันท […]

Read More

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การขออนุเคราะห์ค่ารักษา

กุมภาพันธ์ 19, 2021

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การขออนุเคราะห์ค่ารักษา (พ.ร.บ […]

Read More

ประชุมภายใน เรื่องแนวทางการขอเบิก Instruments

กุมภาพันธ์ 19, 2021

ประชุมภายใน เรื่องแนวทางการขอเบิก Instruments สิทธิบัตร […]

Read More

การบันทึกข้อมูลในระบบ โปรแกรมE-Claim

กุมภาพันธ์ 10, 2021

การให้คำแนะนำการบันทึกข้อมูลในระบบ โปรแกรมE-Claim ผู้ป่ […]

Read More